Volebným víťazom je mestom šikanovaný Ladislav Vadovič

Mestské zastupiteľstvo rokovalo v utorok 6. novembra posledný raz v zložení, v akom pred štyrmi rokmi poslanci po prvý raz zasadli do svojich lavíc. Vzhľadom k prerokovávaným témam a mediálnym výzvam sa však žiadne prekvapenie nedialo.

pošli na vybrali.sme.sk
 

Volebným víťazom je mestom šikanovaný Ladislav Vadovič

Poslanci chtiac-nechtiac odsúhlasili rozpočet mesta na rok 2019, hoci k nemu mali veľké výhrady a 20 hlasmi prelomili primátorom Bročkom pozastavený výkon uznesenia mestského zastupiteľstva z jeho októbrového mimoriadneho zasadnutia, v ktorom zakázali primátorovi pokračovať v súdnom spore so spoločnosťami City Arena a City Arena plus na súdoch vyššej inštancie.

Aj preto najväčší rozruch v sále priniesol až bod programu, v ktorom mali poslanci rozhodnúť o predĺžení nájmu v mestskom byte manželom Vadovičovcov. Hoci bytová komisia predĺženie nájmu neodporučila, jej členovia sa v rámci rozpravy z tohto rozhodnutia začali vyvinovať a verejne deklarovať, že sú za to, aby v mestskom byte Vadovičovci bývali naďalej.

Dokonca z úst poslanca Mariána Galbavého padol návrh, aby sa Vadovičovcom predĺžil nájom nie o rok, ale až o päť rokov a mesto by malo mať cestou správneho konania a súdneho rozhodnutia istotu, kto má pravdu vo vlečúcom sa spore o nedodržiavaní infozákona.

 

Mestská úradníčka Ingrid Huňavá znevažovala Ladislava Vadoviča len preto, že sa domáha svojho práva.

 

Práve toto rozhodnutie je v celom spore najdôležitejšie, pretože doteraz mesto iba porušuje zákon a zavádza poslancov i občanov. Dialo sa tak aj na spomínanom zastupiteľstve, kde na otázku poslanca Petra Haladu, prečo bytová komisia predĺženie nájmu Vodovičovcom neodporučila, vedúca odboru sociálneho MsÚ Trnava Ingrid Huňavá uviedla, že mestské zastupiteľstvo im už šancu dalo, a hoci si plnia všetky záväzky, konanie Ladislava Vadoviča (podávanie žiadostí v zmysle infozákona) a jeho názory sú pre emsto problémom.

V tomto ju podporila aj generálna riaditeľka STEFE Trnava Eva Kolláriková, ktorá sa pred poslancami sťažovala, že ich Ladislav Vadovič šikanuje svojimi žiadosťami a podľa nej zneužíva infozákon. Neodpustila si tiež poznámku, že STEFE bude vždy dodržiavať zákon, čo je v kontexte tohto sporu výsmechom všetkým slušným obyvateľom mesta!

 

Eva Kolláriková klamala poslancov. Keby STEFE dodržiavalo zákon, Ladislav Vadovič by spoločnosti nemusel žiadosti neustále posielať.

 

V septembri tohto roku totiž okresná prokuratúra konečne dala po dlhých rokoch za pravdu Ladislavovi Vadovičovi, že mesto a ním zriadená spoločnosť STEFE Trnava odmietaním sprístupňovať informácie porušuje zákon!

Upozornenie prokurátora má osem strán a je súčasťou tohto článku na konci. Prokurátor Jozef Kleiman v ňom konštatuje, že spoločnosť STEFE Trnava, s. r. o., založená mestom, porušuje zákon o slobode informácií a správny poriadok. Mesto nebolo dostatočne opatrné, keď na jednej strane zrušilo rozhodnutie STEFE Trnava, s. r. o., na druhej strane postup STEFE Trnava, s. r. o., nedosledovalo.

Prokuratúra navrhla prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na neopakovanie sa zisteného nezákonného stavu v budúcnosti, v budúcom období riadne dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o slobode informácií a dodatočne vybaviť žiadosť o sprístupnenie informácie Ladislava Vadoviča.

Prípad Ladislava Vadoviča, ktorému poslanci mestského zastupiteľstva napokon odsúhlasili predĺženie nájmu o jeden rok, nie je ojedinelý a takýchto protiprávnych krokov mesta bolo len za posledné štyri roky viacero. Niektoré si pripomeňme.

 

Zastrašovanie žiadateľa súdom

Žiadateľ podal mestu žiadosť o sprístupnenie výšky platu a ďalších finančných náležitostí, najmä odmien, vyplatených vedúcim zamestnancom mestského úradu. Mesto žiadateľovi síce informáciu sprístupnilo, avšak s upozornením, že môže byť voči nemu uplatnená občianskoprávna alebo trestnoprávna zodpovednosť, čo žiadateľ vníma ako zastrašovanie.

Žiadateľ na takéto upozornenie mesta zareagoval a poukázal na to, že mesto prekračuje svoje kompetencie a že takéto upozornenie mesta nemá oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Poukázal na to, že podľa rozhodnutia súdov (Ústavného súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva, krajských súdov) osoby podieľajúce sa na výkone verejnej moci musia počítať s vyššou mierou obmedzenia ich základného práva na súkromie a tiež na to, že  v oblastiach, ktoré sa týkajú verejnej alebo úradnej činnosti alebo funkčného alebo pracovného zaradenia ako i odmeňovania osôb podieľajúcich sa na výkone verejnej moci, je právo verejnosti na informácie v uvedených prípadoch nadradené právu na ochranu týchto údajov o dotknutej osobe.

Paradoxne, ďalšiemu žiadateľovi, ktorý požadoval sprístupnenie rovnakých informácií, už mesto dané upozornenie o občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti nedalo.

 

„Tajný“ procesný audit za 15 000 eur

Mesto v roku 2017 dalo spracovať procesný audit, ktorý mal priniesť sumarizáciu existujúcich procesov a aktivít na mestskom úrade, identifikovať procesy, ktoré je nutné zrušiť, zoptimalizovať, presunúť do kompetencie iného organizačného útvaru alebo zriaďovateľskej organizácie, zidentifikovať duplicitné procesy a navrhnúť zmeny. Procesný audit v danom roku vykonala spoločnosť CoMa Consulting, s. r. o. Práve kvôli podozreniu z machinácií pri verejnom obstarávaní, ktorým bola zákazka pridelená spoločnosti CoMa Consulting, s. r. o., bola primátorom Bročkom odvolaná niekdajšia prednostka Ivana Mudriková.

Viacerých žiadateľov o informácie zaujímalo, čo konkrétne správa z procesného auditu obsahuje. Vykonanie procesného auditu vyšlo totižto mesto 15 000 eur. Mesto žiadateľom správu z procesného auditu nesprístupnilo odôvodňujúc, že správa z procesného auditu je autorským dielom.

V prvom prípade mesto zamietnutie žiadosti oznámilo žiadateľovi bez predĺženia lehoty, v druhom prípade na oznámenie zamietnutia žiadosti inému žiadateľovi z toho presne istého dôvodu, lehotu predlžovalo o osem pracovných dní, a potom  po 16-tich pracovných dňoch žiadateľovi oznámilo, že mu správu z procesného auditu nesprístupní, pretože je predmetom autorskoprávnej ochrany.

Už tento postup mesta o predĺžení lehoty, keď vopred vedelo, že informáciu nesprístupní, je zvláštny, špekulatívny a voči druhému žiadateľovi diskriminačný. Pokiaľ ide o nesprístupnenú správu z procesného auditu ako autorského diela, je potrebné poznamenať, že obdobne tak voľakedy uvažovalo aj mesto Trenčín pri nesprístupnení právneho auditu. Najvyšší súd SR vtedy vyslovil záver, že právny audit nemá atribúty autorského diela a možno ho sprístupniť. O to viac, že je obstaraný z verejných prostriedkov. Takto by to zrejme dopadlo aj v prípade mesta Trnava, ak by sa niektorý zo žiadateľov obrátil na súd.

 

Nesprístupnenie informácií kvôli zahlteniu?

Istý žiadateľ podal mestu niekoľko žiadostí o sprístupnenie informácií. Mesto zjavne účelovo tomuto žiadateľovi skôr zo šikanóznych a netransparentných dôvodov nechce požadované informácie sprístupniť, a tak mu zamietlo sprístupniť informácie z dôvodu, že žiadosťami, ktoré podával mestu postupne s dostatočným časovým odstupom a ktorých vybavenie nie je časovo náročné, mesto zahltil. Zákon o slobode informácií takto vymedzený dôvod, aký zvolilo mesto, nepozná! Podľa zákona o slobode informácií sa informácie nesprístupňujú len z dôvodov uvedených v tomto zákone. Preto sa vnuká otázka, prečo mesto, ktoré primátor Bročka chcel urobiť transparentným a otvoreným pre občanov, úmyselne zatajuje informácie, účelovo ich nesprístupňuje a absurdne vymýšľa dôvody, ktoré nemajú oporu v zákonoch? Zaujímavosťou je, prečo mesto pri vybavovaní žiadostí, podaní a podnetov občanov neuvádza meno vybavujúceho zamestnanca za úrad/mesto, keď pri úradnej korešpondencii podľa zákona možno takýto údaj uviesť.

Gabo Kopúnek

 

7. 11. 2018 8:00 | Aktuality
 
pošli na vybrali.sme.sk
 

Komentáre

Pridať komentár
Formátovanie: hrubé  podčiarknuté  kurzíva