Obvineniu Pekarčíka vraj bráni prokurátor na príkaz Bročkovho otca

Tak toto je už naozaj prisilná káva! Obstarávanie drevených stánkov a príslušenstva pre vianočné trhy 2017 nesie znaky mnohonásobného porušovania platnej legislatívy a prsty v tom majú viceprimátor Tibor Pekarčík aj primátor Peter Bročka.

pošli na vybrali.sme.sk
 

Obvineniu Pekarčíka vraj bráni prokurátor na príkaz Bročkovho otca

Porovnajte si realitu s grafickými podkladmi, na základe ktorých sa robila technická špecifikácia verejného obstarávania.

 

Spolu s bývalou prednostkou Ivanou Mudríkovou totiž zasahovali do procesu verejného obstarávania a manipulovali s ním. Prípad aktuálne skúma Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Na túto kauzu sme natrafili náhodou pri príprave publikovaného odpočtu štvorročného pôsobenia Petra Bročku na trnavskej radnici. Zaujala nás situácia, ktorá nastala pred rokom v októbri a v novembri. Najskôr mestské zastupiteľstvo 10. októbra prijalo uznesenie o prenájme drevených stánkov vo výške 12 500 eur z prebytku bežného rozpočtu 2017, keďže na základe informácie viceprimátora Tibora Pekarčíka mesto z dôvodu zrušenia zákazky odstupuje od zámeru nákupu stánkov a príslušenstva, ale že si ich bude prenajímať od tretích osôb. Následne sa toto uznesenie zrušilo a stánky sa opäť mali kupovať. Informoval o tom Tibor Pekarčík na novembrovom zastupiteľstve s tým, že stánky budú dodané do 20. novembra 2017. Napokon boli dodané s oneskorením.

Nebýva zvykom, aby sa v tak krátkom slede pri zákazke za takmer 230-tisíc eur robili veľké zmeny. Tak sme zalovili v archíve a našli vyjadrenia Tibora Pekarčíka aj Petra Bročku z februára 2017, ktoré padli tiež na pôde mestského zastupiteľstva. Vtedy mestskí poslanci rozhodli, že mesto odstúpi od zmluvy s dlhoročným organizátorom Vianočných trhov – spoločnosťou Mediaflash a spomínané trhy bude organizovať vo vlastnej réžii.

Keďže podstatná časť predajných stánkov patrila predošlému organizátorovi, mesto si muselo zabezpečiť nové. Na tieto počiatočné investície sa rozhodlo použiť zisk z Tradičného trnavského jarmoku 2016, ktorý predstavoval sumu viac ako 92-tisíc eur. „Aby sme zachovali nejaký pekný model vianočnej dediny, ktorú by sme vytvorili na námestí v spojení s tým správnym koloritom, navrhujem preklopiť peniaze zo zisku z jarmoku na počiatočné investície pre konanie Vianočných trhov,“ navrhol vtedy v poslaneckej rozprave viceprimátor Tibor Pekarčík. „Nebudeme si klamať, v tejto fáze nie sme technicky pripravení na to, aby sme urobili úplne kompletné Vianočné trhy vo vlastnej réžii,“ ozrejmil primátor Peter Bročka potrebu schválenia financií na úvodný rozbeh trhov pod organizačnou taktovkou mesta.

 

Takúto presnú špecifikáciu dostal Tibor Pekarčík v apríli 2017 od MK Illumination a na jej základe prikázal spraviť podklady pre verejné obstarávanie, aby súťaž vyhrala.

Keďže každá súťaž verejného obstarávania (VO) je archivovaná, nebolo problém zistiť, že dodávateľom drevených stánkov a príslušenstva bola prešovská eseročka MK Illumination. Natrafili sme však na zaujímavosť – tie súťaže VO boli dve a obe boli zrušené zo zákonných dôvodov. Napokon však mesto urobilo akúsi opravu a zrušené VO obnovilo. Pod týmto krokom však už nefigurovala vtedajšia vedúca útvaru verejného obstarávania na Mestskom úrade Trnava Marcela Branišová, ale Renáta Gregušová. Tak sme pátrali ďalej, až sme sa prepracovali k odhaleniu veľkého podvodu pri verejnom obstarávaní stánkov na vianočné trhy.

Pôvodne mal verejné obstarávanie stánkov riešiť odbor dopravy a komunálnych služieb, kam to aj príslušne spadalo. „Vedúci odboru však akosi nevedel dodať potrebnú technickú špecifikáciu, tak mi ju dal viceprimátor Tibor Pekarčík nahratú na USB kľúči. Boli to materiály od spoločnosti MK Illumination s presnou grafickou vizualizáciou stánkov či svetelnej výzdoby,“ uviedla Marcela Branišová.

Na základe týchto podkladov sa vlastne už v apríli začali pripravovať podmienky pre súťaž VO. „Tá bola vyhlásená ako podlimitná s tým, že som najskôr prieskumom trhu zisťovala predpokladanú hodnotu zákazky. Oslovila som okrem iných aj firmu MK Illumination ako jedného z možných dodávateľov, urobila cenový priemer a začal sa proces. Súťaž bola vyhlásená v júli 2017 ako dvojobálková, no z prihlásených troch záujemcov spĺňal zákonné kritériá len jeden. Keďže zákon nepripúšťa len jedného účastníka, súťaž sa zrušila,“ spresňuje bývalá vedúca odboru.

Drevené stánky opätovne súťažili v auguste 2017. „Došlo ku zmene postupu, pretože prednostka MsÚ Ivana Mudríková a jej externí poradcovia rozhodli, že sa uplatní reverzná súťaž. Lenže v tom čase zákon takúto súťaž u podlimitných zákaziek neumožňoval, len pri nadlimitných, tak nás do toho začali nútiť. Odmietali sme to zrealizovať, keďže VO stánkov nebola nadlimitná súťaž, no vedením mesta sme boli prinútení takto súťaž napokon zverejniť,“ spomína na udalosti M. Branišová.

Do opakovanej súťaže sa prihlásil len jeden uchádzač, už spomínaná spoločnosť MK Illumination. „Keďže sme mali opäť len jednu ponuku, súťaž sme mali zrušiť, no Pekarčík aj Bročka na nás naliehali, aby sa súťaž zrealizovala. Vysvetľovali to tým, že ak by neboli na vianočné trhy nové stánky, utŕžili by veľkú hanbu. Tak som teda elektronickým spôsobom odoslala MK Illumination informáciu, že súťaž vyhral. Od toho dňa začala plynúť lehota na to, aby prebehla súčinnosť uchádzača a verejného obstarávateľa na uzatvorenie zmluvy či prípadné doplnenie chýbajúcich informácií. V tom čase však nadobudol platnosť zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý zakazuje verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý v registri nie je zaevidovaný. V registri nefigurovala ani MK Illumination, ani jeho 90-percentný subdodávateľ – materská firma z Rakúska. Preto sme spravili dodatok k zápisnici o vyhodnotení ponúk, kde som uviedla nielen nesprávne použitý postup pri zadaní reverznej súťaže, čo mi odobrila aj nezávislá právna analýza a metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie, ale tiež to, že víťaz nie je zapísaný v registri partnerov, a tak s ním nemožno uzatvoriť zmluvu,“ vysvetľuje administratívny chaos, ktorý nastal v septembri a októbri minulého roka.

 

Peter Bročka a Tibor Pekarčík sa ešte pred voľbami 2014 zastrájali, ako dajú mesto do poriadku. Jeden robí podvody a druhý ich kryje!

S týmito informáciami oboznámila všetkých členov komisie a viceprimátora Tibora Pekarčíka vystríhala pred porušovaním zákona. „Keďže tohto uchádzača stále preferoval, mailom som ho žiadala, aby mi napísal, či mám MK Illumination zaslať zmluvu, keďže mestu hrozí pokuta a dodávateľovi okrem miliónovej sankcie aj trojročný zákaz podnikať na slovenskom trhu so zákazkami vo verejnom obstarávaní. Napísal mi do mailu, že to musím urobiť. Keďže bol mojím nadriadeným, lebo náš útvar nespadal pod mestský úrad ale priamo pod primátora, tak som to urobila. No zároveň som informovala aj uchádzača, že musí byť zapísaný v registri a tiež, aké sankcie mu hrozia.“

Uchádzač MK Illumination zareagoval tak, že si to rozmyslel. „Na stretnutí v októbri nás informoval, že nepôjde to takého rizika, lebo na zápis do registra nebol čas nazvyš. Na to sa na mestskom zastupiteľstve rozhodlo, že sa stánky nebudú kupovať, ale sa prenajmú. Do procesu však potom opäť vstúpili Mudríkovej externí poradcovia, ktorí začali hľadať spôsoby ako zlegalizovať nezákonné postupy. Chceli manipulovať s termínmi, aby sa stihli všetky lehoty, aj registrácie subdodávateľa. Ja som ale bola viazaná tou pôvodnou lehotou a na základe toho, že uplynula márne,  som zverejnila informáciu o výsledku verejného obstarávania, že zákazka nebola pridelená žiadnemu uchádzačovi a verejné obstarávanie je zrušené. Pre mňa to bolo právne ukončené,“ hovorí Marcela Branišová.

Lenže ani s prenájmom stánkov to nebolo jednoduché. „Aj prenájom bolo treba vysúťažiť, no už sa končil október a to by sa do trhov nestihlo. Využili to, že som bola na dovolenke, a dotlačili moju podriadenú Renátu Gregušovú, aby autoremedúrou zrušila informáciu o výsledku verejného obstarávania, že neplynuli lehoty a že moja informácia bola nulitná. To už boli uchádzač aj subdodávateľ zaevidovaní v registri partnerov a na konci októbra sa s nimi podpísala zmluva. Bročka a Pekarčík následne v novembri informovali zastupiteľstvo, že z útvaru VO bola zle podaná informácia a že stánky sú už pripravené, všetko sa urobilo v poriadku a zmluva bude podpísaná.“

Dokumentácia k celému prípadu sa nachádza na mestskom úrade a zo zákona môže do nej nahliadnuť každý občan. „Nie som si ale úplne istá, či je tam všetka dokumentácia, pretože nebola odovzdávaná protokolárne medzi mnou a prednostkou Mudríkovou, ktorá bola po mojom odchode poverená riadením útvaru VO. Preto sa niektoré listiny môžu nachádzať aj mimo spisu. Od kolegu Radoslava Bazalu viem, že Mudríková dokumentáciu zobrala zo zamknutej skrine po tom, čo jej ju on odmietol vydať. Viete, sú tam citlivé údaje a do tých dokumentov nemôže nik okrem zainteresovaných zamestnancov a členov komisie nazerať. Sú utajené. Navyše, tá súťaž bola ešte v rozpracovanej fáze a nemali právo do nej nahliadať ani Mudríkovej externí zamestnanci. Tak to prikazuje zákon a aj vnútorný pracovný poriadok mestského úradu to nedovoľuje. Napriek tomu sa to stalo, no viem to len sprostredkovane, keďže ja som bola dva dni na dovolenke.“

Marcela Branišová ukončila pracovný pomer na mestskom úrade 31. októbra 2017. „Sama som sa rozhodla odísť. Nesúviselo to s touto súťažou, ale s udalosťami, ktoré sa na úrade diali. Začiatkom roka 2017 som bola za primátorom Bročkom a informovala som ho, že sa na úrade dejú čudné veci. Iné neoprávnené osoby zasahujú do procesov verejného obstarávania. Však kauza procesný audit, pre ktorú Bročka odvolal Mudríkovú, hovorí za všetko. Ale bolo toho viac. Takéto zasahovanie som považovala za protizákonné, preto som sa Bročkovi sťažovala. Prisľúbil mi, že sa to už nebude opakovať, no on pol roka otáľal s vyvodením zodpovednosti voči osobám, ktoré konali nezákonne. Zákazka dodania stánkov bola len taká bodka. Odišla som, pretože som nemienila ani svoju odbornú, ani profesnú kariéru zakončiť nejakým podozrením zo spáchania trestného činu. Bola som totiž s Bročkom dohodnutá, že odídem dohodou. Myslím si, že mu to prišlo aj vhod, aspoň ma nemusel stále riešiť, lebo som sa nemienila podvoľovať príkazom, ktorými by sa porušoval zákon. On taký najskôr nebol. V začiatkoch bol rád, že som na úrade a že dohliadam na dodržiavanie zákonnosti. Ale mám pocit, akoby mu jeho spoločníci prerástli cez hlavu a už ich nezvládal,“ dodala Marcela Branišová.

Ako to bolo s verejným obstarávaním drevených stánkov sme sa spýtali aj zástupcu dodávateľskej firmy Petra Gulika. Ako uviedol, odvtedy už ubehol rok a na nič si už presne nepamätá. „Viem, že sme súťaž vyhrali a stánky dodali v termíne. Neboli sme urgovaní ani sankcionovaní za to, že by prišli oneskorene. Odvtedy však už ubehlo veľa vody a mali sme iné projekty, takže už si naozaj vierohodne na nič bližšie nespomínam.“

 

Že bude na meste všetko transparentné sa zaručil aj Bročkov mecenáš Miroslav Trnka a šéfka mimovládky Emília Sičáková-Beblavá.

Zrejme mesto voči firme MK Illumination naozaj žiadne sankcie nevyvodilo, hoci spomínané stánky neboli dodané ani 21. novembra 2017, keď mal podľa našich informácií Tibor Pekarčík svojho priateľa Petra Gulika písomne urgovať. Otázne je tiež, kto zaplatil nevysúťažené, no objednané čelá k stánkom za takmer 30-tisíc eur, ktoré síce aktéri tohto zmanipulovaného verejného obstarávania spomínajú, no v evidencii niet o tom ani zmienka.

Ale na to nájde odpovede už spomínaná NAKA, ktorá sa prípadom zaoberá už niekoľko mesiacov. Informovali sme sa na to priamo na Prezídiu policajného zboru SR. Hovorca Michal Slivka nám ešte v septembri potvrdil, že príslušníci NAKA Nitra na prípade pracujú, no prípad je ešte stále v štádiu preverovania.

O niekoľko týždňov sme však dostali informáciu, že by malo byť už vznesené obvinenie minimálne voči viceprimátorovi Tiborovi Pekarčíkovi, ale blokuje to vraj príslušný prokurátor. Údajne na žiadosť otca Petra Bročku, bývalého vysokého policajného funkcionára, aby to prasklo až po voľbách. Túto informáciu nám Michal Slivka ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Uviedol len, že oficiálne sa k prípadu ešte vyjadrovať nemôžu.

Občan tak musí čakať, no my sme však tiež zvedaví aj na ďalšie kroky Miroslava Trnku a Emílie Sičákovej – Beblavej, ktorí nad činy Bročku a Pekarčíka dali v apríli 2015 ochrannú ruku. Urobia experti nadácie Zastavme korupciu i mimovládky Transparency International Slovensko opäť na meste dôsledný audit? Alebo je to čestné, nekorupčné a transparentné, lebo to vymyslel Pekarčík a posvätil Bročka?! Spravodlivosť je tak odkázaná len na možnosť dúfať, že sa NAKA a mimovládky rozhýbu a nastavia vedeniu mesta Trnava pravdivé zrkadlo.

Gabo Kopúnek

1. 11. 2018 14:00 | Aktuality
 
pošli na vybrali.sme.sk