ABASOVÁ - HACKEROVÁ, Anna

stredoškolská učiteľka, prozaička

Kategórie: poézia

Anna Abasová - Hackerová sa narodila 9. 5. 1945
v Limbachu. Zmaturovala na Strednej zdravotníckej
škole v Košiciach – odbor pôrodná asistentka.
V rokoch 1963 - 1972 pracovala v Nemocnici
s poliklinikou v Trnave na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení. Doplnkové pedagogické štúdium absolvovala
na Pedagogickej fakulte UK v Trnave a špecializačné
štúdium na ÚĎV SZP v Bratislave. Od roku 1972
až do odchodu do dôchodku pôsobila na Strednej
zdravotníckej škole v Trnave ako učiteľka odborných
predmetov.
Je úspešnou účastníčkou celoslovenskej literárnej súťaže Chalupkovo Brezno, kde
sa umiestnila v striebornom i zlatom pásme; získala Cenu odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy. Na celoslovenskej literárnej súťaži v Plevníku získala
diplom O cenu Dominika Tatarku. Literárny klub Bernolák jej udelil 2. miesto
v celoslovenskej literárnej súťaži O cenu Slovenského učeného tovarišstva.
Publikovala v zborníkoch: Almanach (HKPS Trnava), Horizonty I. II., (HKPS
Trnava); časopisecky: M. Rosa, Posol.
Debutovala v roku 2003 knihou Spomienky po rokoch.
Vydané publikácie:
Spomienky po rokoch. HKPS Trnava, 2003.
Bútľavá vŕba. HKPS Trnava, 2009.

 

Diela autora

Poviedky na dnes